Samarbeid og medvirkning

Et tett samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig.

Personalet legger vekt på å etablere et tett samarbeid med foreldrene. I den daglige kontakten mellom hjem og barnehage må viktig informasjon rundt barnet deles. Barnehagen er lydhøre overfor foreldrenes ønsker og behov, og legger til rette for flere måter foreldrene kan medvirke på: brukerundersøkelser, SU, FAU, direkte dialog med personalet, foreldresamtaler og foreldremøter.

Det gjennomføres to foreldresamtaler og to foreldremøter hvert år. I mai/juni inviteres nye foreldre med barn som har fått plass fra høsten, for å få informasjon, stille spørsmål de måtte ha før oppstart, og å få en omvisning i barnehagen.

I løpet av året arrangeres flere sosiale sammenkomster i barnehagen, noen i samarbeid med FAU. Vi har godt oppmøte på disse tilstelningene, til stor glede for barna.